Natuurdoelen en weidevogelbescherming

ARK is  door Vogelbescherming Nederland,  aangewezen als Weidevogelboerderij  www.vogelbescherming.nl

  • Er wordt op boerderij Ark gewerkt met mozaïekbeheer. We zorgen daarbij voor nestland, kuikenland en foerageerland. Het nestland is belangrijk om te kunnen nestelen. Het lange gras is geschikt als kuikenland, daar kunnen de jonge kuikens zich goed in verstoppen.
  • Er is een plas-dras gebied met verhoogde waterstand, voor het creëren van natte percelen. Natte percelen dragen bij aan het kunnen foerageren. Ook zijn er 2 plasdraspompen geplaatst, door vogelbescherming Nederland en BAO.
  • De nesten worden gemarkeerd. Bij het maaien wordt er om de nesten heen gemaaid.
  • Er wordt gewerkt met uitgestelde maaidata.
  • Er wordt gebruikt gemaakt van een zelfontworpen waarschuwingssysteem, een wildredder,  voor de tractor. Zo worden vogels en dieren die zich verstoppen tijdig opgeschrikt en gered.
  • In weilanden waar onze melkkoeien grazen worden nestbeschermers geplaatst over de nesten. Zo worden ze niet vertrapt.
  • voor snel verstoorde soorten als de slobeend, zetten we extra stroomdraad met stoom paddestoel neer om het nest.  Hierdoor is er minder snel verstoring en nestverlating.
Maaien met wildredder. Dieren die zich stil houden enverstoppen worden zo toch nog op tijd opgeschrikt en gered.

Maaien met wildredder. Dieren die zich stil houden en verstoppen worden zo toch nog op tijd opgeschrikt en gered.

Traktor met wildredder 26-5-16

Aantallen Weidevogel Resultaten van de afgelopen jaren; zichtbaar gemarkeerde broedsels, geen waarnemingen van nestlocaties op afstand.

% ; is het percentage uit.

2016 Het certificaat  zelfstandig professioneel  natuurondernemer is behaald aan de  CAH Vilentum Hogeschool te Dronten . De opleiding is een samenwerking tussen  Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, vangroenewaarde en Vilentum.


Er is een uitzending terug te kijken op youtube, van tv gelderland, programma Buitengewoon. Boer Piet geeft hierin een interview en neemt Harm Edens mee het land in, en legt uit  wat we zoal doen op boerderij Ark voor de vogels. Klik voor het filmpje op deze link;

https://www.youtube.com/watch?v=cyQ5-nS-Lpg


SInds een aantal jaren wordt ook het succes van opgroeiende pullen gemonitord. Dit gebeurd met BTS tellingen, op twee momenten. Kort gezegd  wordt het aantal alarmerende broedparen geteld, en bij een tweede telling worden de alarmerende broedparen met jongen (;pullen) geteld. Deze resultaten worden vergeleken met het aantal gevonden nesten. Op deze manier kunnen we ook zien wat er van de broedsels terecht komt en hoeveel pullen er grootkomen.

De BTS cursus van Stichting landschapsbeheer Gelderland is gevolgd door alle medewerkers en een aantal vrijwilligers van Boerderij Ark.

WP_20160603_18_31_57_Pro

Boerderij Ark werkt samen met de BAO; stichting biotoopverbetering agrarisch overleg. www.anvbao.nl  Er is oa een nestbeschermers depo op Ark tbv de vele vrijwilligers die nesten markeren voor de BAO.

Boerderij Ark  ligt in de polder Arkemheen, een onderdeel van een natuurreservaat waarin ook een deel van de Putter Polder ligt.

Hieronder een overzicht van de verschillende Labels van de polder Arkemheen.

Natura 2000 gebied. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden, bedoeld om de rijke biodiversiteit in Europa te behouden. De polder Arkemheen is van groot belang voor een groot aantal vogelsoorten. Voor minstens twee soorten is hierbij sprake van internationale betekenis. Deze soorten zijn; kleine zwaan en smient. Om deze reden is Arkemheen aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn binnen het kader van Natura 2000. Daarnaast is de vissoort bittervoorn opgenomen als Natura 2000 soort. In eerste instantie was ook de grote modderkruiper opgenomen. Deze vissoort is echter nooit gevonden in Arkemheen. Om deze reden is de grote modderkruiper vervangen door de smient.

Arkemheen is verder onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur: de provincie Gelderland publiceert jaarlijks een natuurbeheerplan, waarin de te realiseren beheertypen zijn opgenomen. Het gebied valt verder onder planologische duidingen zoals de Vogelrichtlijn en Nationaal Landschap Ark en Eemland.

Vogelrichtlijngebied

Vogelrichtlijngebieden vormen samen met habitatgebieden het Natura 2000 netwerk. Arkemheen is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van open vochtige graslanden die als geheel het leefgebied vormen van onder meer de kleine zwaan en de smient en tevens fungeert als overwinterings- en rustgebied.

SPA-rustgebied.

Het belangrijkste doel van het SPA-rustgebied is de bescherming van soorten en leefgebieden van Europese betekenis. In artikel 4, lid 2 van de Vogelrichtlijn wordt gesteld dat de lidstaten bijzondere aandacht moeten besteden aan de bescherming van wetlands en met name van wetlands van internationale betekenis, waarbij een gebied als SPA wordt aangemerkt.

Natuurnetwerk Nederland (Ecologisch Hoofd Structuur)

Het Natuurnetwerk, de voormalige EHS, is netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door Nederland. In het Gelderse Netwerk zijn doelsoorten opgenomen. Het betreft de soorten: grutto, tureluur, watersnip, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. Terwijl het bij de beschreven Natura2000-soorten gaat om wintergasten gaat het bij de Gelderse NatuurNetwerk-soorten om de aanwezigheid als broedvogel. Verder zijn er natuurdoeltypes opgenomen in het natuurnetwerk. Voor Arkemheen is dit vochtig weidevogelgrasland.

Nationaal Landschap Arkemheen Eemland

In 2007 is Arkemheen met het aangrenzende Eemland aangewezen als Nationaal Landschap. Het doel van deze aanwijzing is behoud van het waardevolle landschap (openheid, historisch landschap) en het beleefbaar maken van het landschap.

TOP gebied

Een groot deel van Arkemheen is aangewezen als Toplijst-gebied. Dit zijn gebieden waar het realiseren van natte natuurwaarden extra prioriteit krijgen.

Belvedère gebied

Arkemheen is door het vlakke en open landschap aangewezen als belvedèregebied. Een belvedère gebied is middels de Nota Belvedère gebieden van de Rijks Overheid aangewezen om zijn cultuurhistorische eigenschappen. Zowel het Rijk als ook Provincies en gemeente houden in hun beleid rekening met deze cultuurhistorische eigenschappen.

Grutto, Henk Ruitenbeek

Grutto, Henk Ruitenbeek