Boerderij regels en Algemene Voorwaarden

 

Biologische Boerderij Ark

Boerderij regels & Algemene Voorwaarden

 

 1. Lief zijn voor elkaar en de dieren.
 2. De hooiberg regels; Balen niet losplukken of verplaatsen. Het is het eten van de koeien!
 3. Aanwijzingen van de Boer(in) en medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.
 4. Stallen, tanklokaal en wei zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van de boer(in). Dus niet buiten de hekjes van het kinderplein komen!
 5. Niet de hokjes van de dieren open maken of er in klimmen zonder de Boerin.
 6. Kinderen worden ten allen tijden begeleid door hun ouders/verzorgers. Alles is op eigen risico.
 7. Traptrekkers! Kinderen mogen WEL hooi van en naar de voerton brengen. Volle ton is weer leeg maken. NIET op andere plaatsen hooi neergooien.
 8. Skelters; Vrij gebruik. Attentie; waar zit de Rem! Niet Botsen.
 9. Weidepomp; bedien samen met een volwassenen. Let op; zonder vingertjes ertussen!
 10. Na diercontact adviseren wij de handen te wassen.
 11. Afval in de prullenbak.
 12. Het is niet toegestaan de dieren met eigen meegebrachte voedingsmiddelen te voeren, tenzij overlegd.
 13. Verboden te Roken! Op het gehele erf.
 14. Op alle aangeboden diensten, elke vorm van boerderijbezoek; de kinderfeestjes, open dagen, excursies, klassenbezoek boerderijeducatie,  ea , zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien via onze website (boerderijark.nl)
 15. Bij het Bezoeken en reserveren van een dienst van Biologische Boerderij Ark (hierna genoemd Ark) , gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 16. Honden zijn helaas niet welkom op ons bedrijf. Ze kunnen ziektes overdragen aan de koeien.
 17. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.
 18. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden staan, gelden ook ten behoeve van eventueel door Ark ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 19. U ontvangt een factuur of betaald contant en gepast aan het begin van het boerderij bezoek of andere dienst van Ark. De factuur dient u binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen.
 20. Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Ark het recht het kinderfeestje, dan wel een andere dienst van Boerderij Ark stop te zetten. Er zal dan geen voortgang plaatsvinden.
 21. Ark is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 22. Mocht u onverhoopt (tijdelijk) niet tevreden zijn over de dienst van Ark , dan kan hiervoor nadrukkelijk geen aansprakelijkheid bij Ark verhaald worden.
 23. Mocht u geen gebruik maken van de gereserveerde dienst, voor een excursie, boerderijbezoek of andere dienst van Ark, dan dient u uiterlijk 30 dagen van te voren te annuleren, via info@boerderijark.nl . Annuleert u binnen 30 dagen van het feestje of de dienst, dan bent u evenwel gebonden aan betaling en er vind dan ook geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag. Overigens is er igv ziekte of andere onvoorziene gebeurtenissen altijd overleg mogelijk met de Boerin!
 24. Ark behoud zich het recht voor een bestaande of nieuwe klant te weigeren zonder opgaaf van reden.
 25. Bezoekers van Ark dienen zich altijd aan de regels van Ark te houden. Dezen staan op onze website en hangen ook in de kantine. De boerin legt uit wat de regels zijn en van de begeleiders wordt verwacht dat ze de kinderen hieraan helpen herinneren.
 26. Bij het niet opvolgen van de boerderij regels kan het feestje, of de dienst van Ark , worden stop gezet. U ontvangt geen geld terug.
 27. Het gebruik van een telefoon is niet nodig tijdens een boerderijbezoek of andere dienst van Ark en kan zelfs storend zijn. Bovendien kan een begeleider van een klas, dan niet helpen met de kinderen en bij het naleven van de boerderij regels. In dat geval kan de boerin verzoeken de telefoon uit te zetten. Bij het niet gepast reageren op dit verzoek kan de Boerin het boerderij bezoek stopzetten.
 28. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt op Ark niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de Boerin, Medewerkers, Kinderen en andere Bezoekers dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Vloeken en schelden zijn eveneens niet gewenst. (Boerin is in bezit van de VOG, dit wordt gecontroleerd door boerderijeducatienederland).
 29. Ark behoudt zich het recht voor om bezoekers van Ark, die naar haar mening de regels van Ark niet naleven, de verdere toegang tot Ark te ontzeggen. U wordt dan verzocht het erf direct te verlaten.
 30. Ark behoud zich het recht voor om een dienst te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd aan de klant. Het geldende rooster van de kinderboerderij dagen en workshops staat op de facebook pagina en website, maar Ark behoud zich het recht voor om deze elk moment te wijzigen.
 31. Bezoek aan Ark, of het afnemen van een dienst van Ark, is op eigen risico. Ark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade opgedaan tijdens een bezoek/ afname van een dienst van Ark.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden? Laat het ons weten.

Graag Tot Ziens!

Boerin Marieke,